This is some text inside of a div block.

Polityka prywatności

Zasady ochrony danych osobowych  
1. Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji Clothr przy użyciu sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.clothr.ai
2. Administratorem danych osobowych decydującym o wykorzystywaniu danych osobowych jest Clothr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul.Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001036219, REGON 52531579200000, NIP 9462728479, o kapitale zakładowym 8.000 zł, (dalej „Clothr”).
3. Priorytetem dla Clothr jest należyta staranność w działaniach mających na celu ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem do nich osób nieupoważnionych. W związku z tym opracowane i zastosowane są środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
4. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Clothr, przyjęte zabezpieczenia służą zapewnieniu bezpieczeństwa na poziomie wysokim ze względu na przetwarzanie danych w systemach informatycznych mających połączenie z siecią publiczną. 5. Podjęte środki organizacyjne i techniczne zapewniają przede wszystkim: rozliczalność danych - właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;6. Integralność danych - właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;7. Poufność danych – właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom. II  Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych wskazanych jako niezbędne, uniemożliwia dokonanie rejestracji lub przeprowadzenie transakcji.2. Dane osobowe są przechowywane do wycofania przez Użytkownika zgody.3. Clothr pobiera następujące dane Użytkownika:   - imię i nazwisko, adres e-mail.4. Dane udostępnione przez Użytkownika wykorzystywane są do przekazywania informacji o Clothr i jej usługach i sposobie ich realizacji oraz w celach statystycznych.
5. Clothr ma możliwość zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu wykorzystaniu danych do oceny wybranych cech Użytkownika, w zakresie analizy i prognozy osobistych upodobań.
6. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Clothr przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie właściwych i aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Clothr i Wearfits spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000803803, REGON 38435751700000, NIP 6762571106, na podstawie umowy o współadministrowanie.
9. Clothr może przekazywać dane osobowe usługodawcom, którzy realizują zadania na zlecenie Clothr, tj. m.in.: usługodawcom świadczącym: wsparcie technologiczne (w zakresie strony internetowej, aplikacji mobilnych),- obsługę w zakresie przetwarzania płatności w sklepie internetowym.
10. Clothr gromadzone dane przechowuje przez okres niezbędny do realizacji umowy lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania transakcji. W zakresie, w jakim Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą wyraził zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do chwili wycofania zgody.
11. Dane są przetwarzane w oparciu o wytyczne zawarte w szczególności w następujących aktach prawnych: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 344.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.). 

III Kontrola przetwarzania danych osobowych
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem.
2. Użytkownik może kontaktować się w zakresie przetwarzania danych z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Clothr na adres e-mail e.podkulska@gmail.com

IV Wykorzystywanie plików cookies
1. Clothr ma możliwość używania plików cookies, podczas korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji.
2. Pliki typu cookies są małymi pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Aplikacją podczas przeglądania witryny i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Aplikacją z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Aplikacji, dostosowywanie Aplikacji do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Aplikacji), badanie ruchu Użytkowników w ramach Aplikacji.
4. Clothr wykorzystuje pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak: remarketing, kategorie zainteresowań, podobni odbiorcy, inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, kierowanie demograficzne i na lokalizację.
6. Clothr korzysta z usług retargetingu personalizowanego, który pozwala dostarczać Użytkownikowi najbardziej trafne reklamy związane z treściami oglądanymi w Aplikacji.
7. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem, trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej, własne pliki cookies zamieszczane przez Clothr oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Clothr, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Aplikacji w celach statystycznych. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Clothr zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie.
2. Wszelkie zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ich ogłoszenia w Aplikacji.
3. W przypadku zmiany Polityki prywatności, Clothr poinformuje o tym Użytkowników.
4. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 22.05.2024 r. Dokument ma charakter informacyjny.